Chú đại bi tiếng Phạn

Quan thế âm Bồ Tát

Chú là những từ ngữ không có nghĩa, nên những ai phiên dịch chú thì đi lầm đường. Chú là một dạng ngữ âm Dharani, chỉ có âm, những âm ấy khi đọc, khi trì có thể diệt hết vọng tưởng, thân tâm an lạc, thanh tịnh, có những câu chú dành cho những bậc […]

Kinh A Di Đà (âm nghĩa)

Kinh A Di Đà Âm Nghĩa

Như thị ngã văn: Nhứt thời Phật tại Xá Vệ quốc, Kỳ thọ Cấp Cô Độc viên, dữ đại Tỳ kheo tăng, thiên nhị bá ngũ thập nhơn câu, giai thị đại A La hán, chúng sở tri thức: Trưởng lão Xá Lợi Phất, Ma Ha Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp, Ma Ha […]

Kinh A Di Đà (diễn nghĩa)

Kinh A Di Đà diễn nghĩa

(QUỲ, CHẤP TAY LÊN NGỰC) Kiến Phật tướng hảo. Đương nguyện chúng sanh. Thành tựu Phật thân. Chứng vô tướng pháp. Án mưu ni, mưu ni, tam mưu ni, tát -phạ hạ (Đọc 3 lần). Pháp Vương vô thượng tôn. Tam giới vô luân thất. Thiên nhơn chi đạo sư. Tứ sanh chi từ phụ. Chúng […]

Chú Đại Bi

maxresdefault

CHÚ ĐẠI BI Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần) Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni. Nam-mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô Yết-đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da. Ma-ha-tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca […]