Kinh Pháp Cú 25 – Phẩm Tỷ Kheo

360. “Lành thay, phòng hộ mắt! Lành thay, phòng hộ tai. Lành thay, phòng hộ mũi, Lành thay, phòng hộ lưỡi.” 361. “Lành thay,phòng hộ thân! Lành thay, phòng hộ lời, Lành thay, phòng hộ ý. Lành thay, phòng tất cả. Tỷ kheo phòng tất cả. Thoát được mọi khổ đau.” 362. “Người chế ngự […]

Kinh Pháp Cú 24 – Phẩm Tham Ái

334. “Người sống đời phóng dật, Ái tăng như giây leo. Nhảy đời này đời khác, Như vượn tham quả rừng.” 335. “Ai sống trong đời này, Bị ái dục buộc ràng Sầu khổ sẽ tăng trưởng, Như cỏ Bi gặp mưa.” 336. “Ai sống trong đời này Ái dục được hàng phục Sầu rơi […]

Kinh Pháp Cú 23 – Phẩm Voi

320. “Ta như voi giữa trận, Hứng chịu cung tên rơi, Chịu đựng mọi phỉ báng. Ác giới rất nhiều người.” 321. “Voi luyện, đưa dự hội, Ngựa luyện, được vua cưỡi, Người luyện, bậc tối thượng Chịu đựng mọi phỉ báng.” 322. “Tốt thay, con la thuần, Thuần chủng loài ngựa Xinh. Ðại tượng, […]

Kinh Pháp Cú 22 – Phẩm Địa Ngục

rp_DS306.jpg

306. “Nói láo đọa địa ngục Có làm nói không làm, Cả hai chết đồng đẳng, Làm người, nghiệp hạ liệt.” 307. “Nhiều người khoác cà sa, Ác hạnh không nhiếp phục. Người ác, do ác hạnh, Phải sanh cõi Ðịa ngục.” 308. “Tốt hơn nuốt hòn sắt Cháy đỏ như than hồng, Hơn ác […]

Kinh Pháp Cú 21 – Phẩm Tạp Lục

290. “Nhờ từ bỏ lạc nhỏ, Thấy được lạc lớn hơn, Bậc trí bỏ lạc nhỏ, Thấy được lạc lớn hơn.” 291. “Gieo khổ đau cho người, Mong cầu lạc cho mình, Bị hận thù buộc ràng Không sao thoát hận thù.” 292. “Việc đáng làm, không làm, Không đáng làm, lại làm, Người ngạo […]

Kinh Pháp Cú 20 – Phẩm Đạo

273. “Tám chánh, đường thù thắng, Bốn câu, lý thù thắng. Ly tham, pháp thù thắng, Giữa các loài hai chân, Pháp nhãn, người thù thắng.” 274. “Ðường này, không đường khác Ðưa đến kiến thanh tịnh. Nếu ngươi theo đường này, Ma quân sẽ mê loạn.” 275. “Nếu người theo đường này, Ðau khổ […]

Kinh Pháp Cú 19 – Phẩm Pháp Trụ

256. “Ngươi đâu phải pháp trụ, Xử sự quá chuyên chế, Bậc trí cần phân biệt Cả hai chánh và tà!” 257. “Không chuyên chế, đúng pháp, Công bằng, dắt dẫn người, Bậc trí sống đúng pháp, Thật xứng danh pháp trụ.” 258. “Không phải vì nói nhiều, Mới xứng danh bậc trí. An ổn, […]

Kinh Pháp Cú 18 – Phẩm Cấu Uế

235. “Ngươi nay giống lá héo, Diêm sứ đang chờ ngươi, Ngươi đứng trước cửa chết, Ðường trường thiếu tư lương.” 236. “Hãy tự làm hòn đảo, Tinh cần gấp, sáng suốt. Trừ cấu uế, thanh tịnh, Ðến Thánh địa chư Thiên.” 237. “Ðời ngươi nay sắp tàn, Tiến gần đến Diêm Vương. Giữa đường […]

Kinh Pháp Cú 17 – Phẩm Phẫn Nộ

221. “Bỏ phẫn nộ, ly mạn, Vượt qua mọi kiết sử, Không chấp trước danh sắc. Khổ không theo vô sản.” 222. “Ai chận được phẫn nộ, Như dừng xe đang lăn, Ta gọi người đánh xe, Kẻ khác, cầm cương hờ.” 223. “Lấy không giận thắng giận, Lấy thiện thắng không thiện, Lấy thí […]

Kinh Pháp Cú 16 – Phẩm Hỷ Ái

209. “Tự chuyên, không đáng chuyên Không chuyên, việc đáng chuyên. Bỏ đích, theo hỷ ái, Ganh tị bậc tự chuyên.” 210. “Chớ gần gũi người yêu, Trọn đời xa kẻ ghét. Yêu không gặp là khổ, Oán phải gặp cũng đau.” 211. “Do vậy chớ yêu ai, Ái biệt ly là ác; Những ai […]