Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc

197. “Vui thay, chúng ta sống, Không hận, giữa hận thù! Giữa những người thù hận, Ta sống, không hận thù!” 198. “Vui thay, chúng ta sống, Không bệnh, giữa ốm đau! Giữa những người bệnh hoạn, Ta sống, không ốm đau.” 199. “Vui thay, chúng ta sống, Không rộn giữa rộn ràng; Giữa những […]

Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà

179. “Vị chiến thắng không bại, Vị bước đi trên đời, Không dấu tích chiến thắng, Phật giới rộng mênh mông, Ai dùng chân theo dõi Bậc không để dấu tích?” 180. “Ai giải tỏa lưới tham, Ái phược hết dắt dẫn, Phật giới rộng mênh mông, Ai dùng chân theo dõi, Bậc không để […]

Kinh Pháp Cú 13 – Phẩm Thế Gian

167. “Dầu lợi người bao nhiêu, Chớ quên phần tư lợi, Nhờ thắng trí tư lợi. Hãy chuyên tâm lợi mình.” 168. “Nỗ lực, chớ phóng dật! Hãy sống theo chánh hạnh; Người chánh hạnh hưởng lạc, Cả đời này, đời sau.” 169. “Hãy khéo sống chánh hạnh, Chớ sống theo tà hạnh! Người chánh […]

Kinh Pháp Cú 12 – Phẩm Tự Ngã

157. “Nếu biết yêu tự ngã, Phải khéo bảo vệ mình, Người trí trong ba canh, Phải luôn luôn tỉnh thức.” 158. “Trước hết tự đặt mình, Vào những gì thích đáng. Sau mới giáo hóa người, Người trí khỏi bị nhiễm.” 159. “Hãy tự làm cho mình, Như điều mình dạy người. Khéo tự […]

Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già

146. “Cười gì, hân hoan gì, Khi đời mãi bị thiêu? Bị tối tăm bao trùm, Sao không tìm ngọn đèn?” 147. “Hãy xem bong bóng đẹp, Chỗ chất chứa vết thương, Bệnh hoạn nhiều suy tư, Thật không gì trường cửu.” 148. “Sắc này bị suy già, Ổ tật bệnh, mỏng manh, Nhóm bất […]

Kinh Pháp Cú 10 – Phẩm Hình Phạt

129. “Mọi người sợ hình phạt, Mọi người sợ tử vong. Lấy mình làm ví dụ Không giết, không bảo giết.” 130. “Mọi người sợ hình phạt, Mọi người thích sống còn; Lấy mình làm ví dụ, Không giết, không bảo giết.” 131. “Chúng sanh cầu an lạc, Ai dùng trượng hại người, Ðể tìm […]

Kinh Pháp Cú 09 – Phẩm Ác

116. “Hãy gấp làm điều lành, Ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, Ý ưa thích việc ác.” 117. “Nếu người làm điều ác, Chớ tiếp tục làm thêm. Chớ ước muốn điều ác, Chứa ác, tất chịu khổ.” 118. “Nếu người làm điều thiện, Nên tiếp tục làm thêm. Hãy ước […]

Kinh Pháp Cú 08 – Phẩm Ngàn

100. “Dầu nói ngàn ngàn lời, Nhưng không gì lợi ích, Tốt hơn một câu nghĩa, Nghe xong, được tịnh lạc.” 101. “Dầu nói ngàn câu kệ Nhưng không gì lợi ích, Tốt hơn nói một câu, Nghe xong, được tịnh lạc.” 102 “Dầu nói trăm câu kệ Nhưng không gì lợi ích, Tốt hơn […]

Kinh Pháp Cú 07 – Phẩm A La Hán

90. “Ðích đã đến, không sầu, Giải thoát ngoài tất cả, Ðoạn trừ mọi buộc ràng, Vị ấy không nhiệt não.” 91. “Tự sách tấn, chánh niệm, Không thích cư xá nào, Như ngỗng trời rời ao, Bỏ sau mọi trú ẩn.” 92. “Tài sản không chất chứa, Ăn uống biết liễu tri, Tự tại […]

Kinh Pháp Cú 06 – Phẩm Hiền Trí

76. “Nếu thấy bậc hiền trí, Chỉ lỗi và khiển trách, Như chỉ chỗ chôn vàng Hãy thân cận người trí! Thân cận người như vậy, Chỉ tốt hơn, không xấu.” 77. “Những người hay khuyên dạy, Ngăn người khác làm ác, Ðược người hiền kính yêu, Bị người ác không thích.” 78. “Chớ thân […]