Chú giải thần chú đại bi

maxresdefault

Video chú giải thần chú Đại Bi do Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng từng câu. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. CHÚ GIẢI CHÚ ĐẠI BI 1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da Hàng ngày chúng ta vẫn thường tụng Nam mô A – di – đà Phật. […]

Trì niệm Chú Đại Bi đúng cách (phần 2)

Chú Đại Bi

TRÌ NIỆM THẦN CHÚ ĐẠI BI ĐÚNG CÁCH (2) Xem phần 1 tại đây: Trì niệm chú đại bi đúng cách B. Nghi thức hành lễ trì niệm chú đại bi: Hành giả nên tự mình sắp xếp thời khoá biểu thích hợp và cố định cho việc hành thiền tu tập của mình hằng […]

Trì niệm Chú Đại Bi đúng cách

trì tụng chú đại bi

TRÌ NIỆM THẦN CHÚ ĐẠI BI ĐÚNG CÁCH   A.   Những bước chuẩn bị trước khi trì niệm thần chú đại bi. Bồ Tát Quán Thế Âm đã hứa với chúng ta: “Nếu hành giả có thể tụng trì đúng pháp, khởi lòng thương xót tất cả chúng sanh, lúc ấy ta sẽ sắc cho […]

Lời phật dạy trong kinh tạng nikàya

Loi Phat Day trong kinh tang NiKaYa

    LỜI PHẬT DẠY   Thích Quảng Tánh TẬP 1 LỜI NÓI ĐẦU Lời Phật dạy trong Kinh tạng Nikàya là kết tập những bài viết trong mục Lời Phật dạy được đăng tải hàng tuần trên báo Giác Ngộ. Lời Phật dạy được thiết lập nhằm giới thiệu những lời dạy của Thế Tôn trong Kinh tạng Nikàya một […]

Sự tích đức Phật Di Lặc

Duc Phat Di Lac

Nói về đức Phật Di Lặc chắc rằng đại đa số quí vị đều nhớ đến hình tượng của một ông Phật ngồi phạch ngực, mập, bụng to và miệng cười toe toét. Có khi quí vị thấy bên cạnh Ngài có 6 đứa con nít, đứa thì móc lỗ tai, đứa thì móc miệng, […]

Sự tích đức Phật A Di Đà

Sự tích đức Phật A Di Đà

Sự tích đức Phật A Di Đà Đức phật A Di Đà là một ngôi giáo chủ trên cõi Lạc Bang, oai đức không cùng, thệ nguyện rất lớn, mở môn phương tiện, độ kẻ chúng sanh ra khỏi Ta bà đem về Tịnh độ. Trong Kinh Bi Hoa nói rằng: “Về khoảng hằng sa kiếp […]

Phật A Di Đà – Amitābha Buddha

Phật A Di Đà

A-di-đà hay A Di Đà là danh từ phiên âm có gốc từ hai chữ trong tiếng Phạn: अमिताभ, amitābha và amitāyus. Amitābha dịch nghĩa là “vô lượng quang” – “ánh sáng vô lượng”; amitāyus có nghĩa là “vô lượng thọ” – “thọ mệnh vô lượng”. Trong lịch sử Phật giáo thì Phật A-di-đà được tôn thờ sớm nhất trong lịch sử, vào hàng a […]

Phật Kim Cương Trì – Vajradhara Buddha

Phật Kim Cương Trì

Vajradhara nghĩa đen là bậc trì giữ kim cương. Đức Phật Kim Cương Trì Vajradhara là Đức Phật nguyên thủy, hiện thân của tất cả chư Phật trong ba đời và là tinh túy của tam thân – thân của chư Phật. Đức Phật Kim Cương Trì cũng biểu trưng cho Pháp thân Phật và […]

Phật Bảo Sinh – Ratnasambhava Buddha

Phật Bảo Sinh

Ratnasambhava có nghĩa là “đản sinh từ bảo báu”, “ratna” trong tiếng Phạn có nghĩa là Bảo báu. Người ta tin rằng đức Phật Bảo Sinh chuyển hóa tính kiêu mạn của con người thành Bình đẳng tánh trí. Loại trí tuệ này đưa ra những đặc điểm chung về sự trải nghiệm cảm xúc […]

Phật Bất Động – A Súc Bệ – Akshobya Buddha

Phật Bất Động

PHÁP HỘI BẤT ĐỘNG NHƯ LAI PHẨM THỌ KÝ TRANG NGHIÊM – THỨ NHỨT Như vậy, tôi nghe một lúc đức Phật ở thành Vương Xá tại núi Kỳ Xà Quật cùng một ngàn hai trăm năm mươi chúng đại Tỳ kheo câu hội, chúng đại Tỳ kheo này đều là bực A La Hán […]