Công đức trì tụng Chú Đại Bi

Công đức trì tụng Chú Đại Bi

Nếu chúng sanh nào, trong một ngày đêm tụng năm biến chú, sẽ diệt trừ được tội nặng trong trăm ngàn muôn ức kiếp sanh tử.

Nếu chúng sanh nào xâm tổn tài vật, thức ăn uống của thường trụ sẽ mang tội rất nặng, do nghiệp ác ngăn che, giả sử ngàn đức Phật ra đời cũng không được sám hối, dù có sám hối cũng không trừ diệt. Nếu đã phạm tội ấy, cần phải đối 10 phương đạo sư sám hối, mới có thể tiêu trừ. Nay do tụng trì chú Đại Bi liền được trừ diệt. Tại sao thế? Bởi khi tụng chú Đại Bi tâm đà ra ni, 10 phương đạo sư đều đến vì làm chứng minh, nên tất cả tội chướng thảy đều tiêu diệt.

Chúng sanh nào tụng chú này, tất cả tội thập ác ngũ nghịch, báng pháp, phá người, phá giới, phạm trai, hủy hoại chùa tháp, trộm của tăng kỳ, làm nhơ phạm hạnh, bao nhiêu tội ác nghiệp nặng như thế đều được tiêu hết, duy trừ một việc: kẻ tụng đối với chú còn sanh lòng nghi. Nếu có sanh tâm ấy, thì tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng không được tiêu, huống chi tội nặng?

Hàng trời, người nào thường thọ trì tâm chú này như tắm gội trong sông, hồ, biển cả, nếu những chúng sanh ở trong đó được nước tắm gội của người này dính vào thân thì bao nhiêu nghiệp nặng tội ác thảy đều tiêu diệt, liền được siêu sinh về tha phương Tịnh Độ, hóa sanh nơi hoa sen, không còn thọ thân thai, noãn, thấp nữa. Các chúng sanh ấy chỉ nhờ chút ảnh hưởng mà còn được như thế, huống chi là chính người trì tụng?

Và, như người tụng chú đi nơi đường, có ngọn gió thổi qua mình, nếu những chúng sanh ở sau được ngọn gió của kẻ ấy lướt qua y phục thì tất cả nghiệp ác, chướng nặng thảy đều tiêu diệt, không còn đọa vào tam đồ, thường sanh ở trước chư Phật, cho nên, phải biết quả báo phước đức của người trì tụng chú thật không thể nghĩ bàn!

Lại nữa, người trì tụng đà ra ni này, khi thốt ra lời nói chi, hoặc thiện hoặc ác, tất cả thiên ma ngoại đạo, thiên, long, quỷ thần đều nghe thành tiếng pháp âm thanh tịnh, đối với người ấy khởi lòng cung kính, tôn trọng như Phật.

Người nào trì tụng đà ra ni này nên biết người ấy chính là tạng Phật thân, vì 99 ức hằng hà sa chư Phật đều yêu quý. Nên biết người ấy chính là tạng quang minh, vì ánh sáng của tất cả Như Lai đều chiếu đến nơi mình. Nên biết người ấy chính là tạng từ bi, vì thường dùng đà ra ni cứu độ chúng sanh. Nên biết người ấy chính là tạng diệu pháp, vì nhiếp hết tất cả các môn các môn đà ra ni. Nên biết người ấy chính là tạng thiền định vì trăm ngàn tam muội thảy đều hiện tiền. Nên biết người ấy chính là tạng hư không, vì hằng dùng không huệ quán sát chúng sanh. Nên biết người ấy chính là tạng vô úy vì thiên, long, thiện thần thường theo hộ trì. Nên biết người ấy chính là tạng diệu ngữ vì tiếng đà ra ni trong miệng tuôn ra bất tuyệt. Nên biết người ấy chính là tạng thường trụ vì tam tai, ác kiếp không thể làm hại. Nên biết người ấy chính là tạng giải thoát vì thiên ma ngoại đạo không thể bức hại. Nên biết người ấy chính là tạng dược vương vì thường dùng đà ra ni trị bịnh chúng sanh.Nên biết người ấy chính là tạng thần thông vì được tự tại dạo chơi nơi 10 phương cõi Phật. Công đức người ấy khen ngợi không thể cùng.

 

Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát

Tên của bài kinh này là Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni cua Phật Quán Thế Âm. Gọi tắt là Chú Đai Bi. Chú Đại Bi có thảy là 84 câu, 415 chữ.
Thiên Thủ Thiên Nhãn
Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Ðại Viên Mãn Vô Ngại
Ðại Bi Tâm Ðà La Ni Kinh
Hán dịch: Ðường, Tây Thiên Trúc, Sa Môn Già Phạm Ðạt Ma
Thiển giảng: Vạn Phật Thánh Thành, Hòa Thượng Tuyên Hóa.

Tựa của Kinh là “Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Vô Ngại Ðại Bi Tâm Ðà-La-Ni Kinh.” Trong phần giải thích tựa kinh (Tổng thích danh đề), lần trước đã giải thích “Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm” nay giải thích phần còn lại của tựa kinh, tức là “Bồ Tát Vô Ngại Ðại Tâm Ðà La Ni Kinh.”
Bồ Ðề Hải
Ngài lại bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Nếu các hàng trời, người tụng trì Đại Bi Tâm Chú, thì sẽ được mười lăm loại thiện sanh và không phải chịu mười lăm loại ác tử.”

Lược Giảng:
Ngài—Quán Thế Âm Bồ-tát—lại bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Nếu các hàng trời, người tụng trì Đại Bi Tâm Chú, thì sẽ được mười lăm loại thiện sanh.” “Thiện sanh” tức là sự sinh sống tốt lành.
Nếu loài người ở nhân gian hoặc chư thiên ở cõi trời có thể học thuộc và siêng năng thọ trì Kinh Đại Bi Tâm Đà-La-Ni cùng Chú Đại Bi, thì họ sẽ được mười lăm việc tốt lành; “và không phải chịu mười lăm loại ác tử.” “Ác tử” là những cái chết tức tưởi do rủi ro, bất trắc. Nếu quý vị thành tâm trì tụng Chú Đại Bi thì sẽ tránh được mười lăm loại “ác tử.”

“Các loại ác tử đó là:

 • Một là không bị chết vì đói khát, khốn khổ;
 • Hai là không bị chết vì gông, tù, đòn roi;
 • Ba là không bị chết vì oan gia thù nghịch;
 • Bốn là không bị chết vì chiến trận tương tàn;
 • Năm là không bị chết vì cọp, sói, ác thú tàn hại;
 • Sáu là không bị chết vì trúng độc rắn, rết, bò cạp;
 • Bảy là không bị chết vì nước cuốn, lửa thiêu;
 • Tám là không bị chết vì trúng phải độc dược;
 • Chín là không bị chết vì cổ độc tác hại;
 • Mười là không bị chết vì điên loạn, mất trí;
 • Mười một là không bị chết vì núi lở, cây ngã, vách đá sụp;
 • Mười hai là không bị chết vì kẻ ác thư ếm;
 • Mười ba là không bị chết vì tà thần, ác quỷ thừa cơ làm hại;
 • Mười bốn là không bị chết vì ác bệnh triền thân;
 • Mười lăm là không bị chết vì tự sát, tự tử.”

Trên đây là những câu trong kinh điển, ngoài ra trong kinh còn đề cập đến nhiều điều linh ứng khác khi thành tâm tụng kinh này. Trong truyền thuyết cũng có kể đến nhiều vị tu thiền và tụng kinh này đắc được thần thông, và nhiều điều kỳ diệu khác.
Thật ra sự linh ứng tùy thuộc vào sự tin tưởng và thành tâm. Nếu có dịp, các bạn nên đọc cuốn “Đời thay đổi khi ta thay đổi” của một tác giả ngoại quốc. Tinh thần của con người có những sức mạnh đặc biệt, khi tập trung tinh thần cao độ hoặc khi có lòng tin mạnh mẽ, nhiều điều kỳ diệu có thể xảy ra. Đó là sức mạnh tâm linh.
Không có một pháp sư, nhà thôi miên, nhà cảm xạ học … nào mà lại không có sự tập trung tư tưởng cao độ, chính vì thế nên họ có sức mạnh tâm linh.
Sự Linh Ứng Của Chú Ðại Bi:

Chú Ðại Bi này ở trong kinh “Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Ðại Viên Mãn Ðại Bi Tâm Ðà La Ni”.

Hồi đời quá khứ vô lượng ức kiếp, có đức Phật Thiện Quang Vương Tịnh Trụ ra đời, vì ngài Quán Thế Âm mà nói ra chú đại bi này. Lúc đó, Ngài mới trụ bực sơ địa, mà sau khi nghe chú này rồi, thì siêu chứng lên bực Bát địa liền.
Ngài thấy cái hiệu nghiệm như vậy, thì phát lời đại nguyện rằng: “Nếu qua đời vị lai có thể đem chú này ra mà làm lợi ích cho chúng sanh, thì cho thân Ngài sanh ra ngàn cái tay và ngàn con mắt v.v. Ngài nguyện vừa rồi thì quả nhiên tay mắt đều cụ túc tất cả, và chư Phật lại phóng quang soi đến thân Ngài và soi khắp vô biên thế giới .

Khi ấy Ngài lại phát nguyện nữa rằng: Nếu người nào trì tụng chú này mỗi đêm 5 biến, thì đặng tiêu hết những tội nặng sanh tử trong trăm ngàn vạn ức kiếp, đến lúc mạng chung thì có thập phương chư Phật hiện thân tiếp dẫn về cõi Tịnh độ. Bằng như người nào trì tụng chú này mà sau còn đọa vào ba đường ác đạo và chẳng đặng sanh về cõi Phật, hay là chẳng đặng những pháp tam muội, biện tài và chỗ sở cầu không toại chí, nếu có mấy sự ấy, thì chú này không được xưng là “Ðại bi tâm đà la ni”.

Chỉ trừ những người tâm không thiện, chí không thành và lòng hay nghi, thì không thấy hiệu nghiệm được liền mà thôi.

Comments

  • Ngân says

   Nam mô quan thế âm bồ tát
   Con cầu mong cho thai nhi trong bụng phát triển tốt, khỏe mạnh, lành lặn trong suốt thai kỳ cho đến luc chào đời và lớn lên

  • Âu Viết Dịch says

   Nam mô Đại từ Đại bi Quan thế âm Bồ tát.
   Trước khi trả lời câu bạn cầu mong mau khỏi bệnh,tôi xin kể lại trường hợp bệnh của tôi như sau:Tôi bị ho suốt ngày đêm cả nhà không ngủ được, thời gian kéo dài 1 năm rưỡi, đi khám rất nhiều bệnh viện,tiền thuốc mỗi lần khám bệnh thì khỏi phải nói, thậm chí dùng kháng sinh liều cao,nhưng chỉ giảm được khi còn thuốc, sau lại đâu vào đấy,theo hướng dẫn của Bác sỹ tôi đi xét nghiệm máu,nước tiểu ,chụp X quang cũng chẳng thấy gì. Tình cờ tôi lên mạng được biết sự linh ứng của Chú đại bi tôi tải về và bắt đầu đọc tụng, kỳ diệu thay tôi hết ho hồi nào không hay chỉ trong thời gian tụng chú 2 tháng mà tôi hết ho,huyết áp tăng trở lại bình thường, thật là hiệu nghiệm. Đến giờ hàng ngày đi làm bằng xe máy, tôi thường niệm phật A Di Đà và Chú Đại bi(Niệm đọc theo qua tai nghe Blutooth điện thoại),còn một trường hợp nữa tôi đi làm đang chạy xe máy bỗng có 1 bé trai tự nhiện chạy qua đưởng, trước khi xe tôi đụng cháu bé mắt tôi thấy bóng cháu bé đã chạy qua nhưng khi xe tôi đi tới bóng cháu bé lùi ngược lại,tôi thắng kịp xém bị ngã ,cháu bé đụng vào đầu xe tôi siểng niểng nhưng không té, mọi người hai bên đường đều chứng kiến, tối hỏi cháu có sao không, mẹ cháu bên đường đang ôm cháu trả lời không sao đâu chú,chú cứ đi đi.Đây là câu chuyện thực tế của tôi chứ không phải của người khác. Nếu em có lòng tin hãy đọc tụng Chú đại bi em sẽ cảm nhận được sự linh ứng toại nguyện.Chúc em thành công và hết bệnh. Nam mô Đại từ Đại bi Quan thế âm Bồ tát,ma ha tát.

 1. Huong says

  Con cầu mong cho con tìm được người bạn đời tâm đầu ý hợp yêu thương tôn trọng và cùng con đi hết cuộc đời. Con mam mô a di đà phật

 2. oanh says

  con nay niệm được nữa năm chú đại bi sức khỏe dần hồi phục nhưng nổi sợ vẫn còn. Sợ con chẳn làm được việc gì ở nhà tối ngày tụng. Con chỉ biết tụng và tụng. Tối nào đi ngủ con cũng trì tụng cho sức khỏe và cho sự vẫn vàng hơn trong cuộc sống hơn và có công ăn việc làm ổn định như xưa giúp được mọi người. Con bị cú sốc quá nặng chưa lấy được thăng bằng, đi đâu con cũng nhớ chuyện cũng mà tâm lý bất an. Nhiều lúc con nghỉ thà mình chết còn hơn sống lúc nào cũng sợ. Mong thầy chỉ cho cách niệm đúng cánh. Con chỉ ngồi ngây ngắn trên giường mỗi tối trì tụng

 3. Ngoc Vy says

  Nam mô a di đà phật
  Kính bạch thầy cùng các thiện hữu tri thức. Con có người bạn, gia đình bạn ấy thiếu nợ rất nhiều và bạn phải làm trong môi trường nhạy cảm để có tiền trả nợ. Dù chưa phải là phật tử nhưng bạn rất tin tưởng và tôn kính đức Quán âm bồ tát và đức Phật. Bạn biết nghiệp mình sâu nặng nên phát tâm ăn chay trường và mỗi tối trước khi ngủ bạn đều đọc chú đại bi rồi lạy Phật. Vì không có điều kiện để lập bàn thờ trang nghiêm nên chỉ có thể đọc chú và lạy phật ở trong phòng ngủ không có đèn sáng. Bạn hỏi con như thế có bị tội không? Vì con không rõ việc này nên kính xin có vị thầy hay thiện tri thức nào hoan hỷ giảng dạy cho chúng con được hiểu mà tu tập.
  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

  • Âu Viết Dịch says

   Tôi là phật tử, tu tại gia xin chia sẻ với bạn qua câu hỏi của bạn như sau, Việc có nơi trang nghiêm để thờ phật là tốt ,nếu không có cũng không sao cả,phật ở tại tâm mà, việc niệm phật,đọc Chú như pháp sư Tịnh Không giảng ,chúng ta có thể niệm phật mọi lúc mọi nơi như đi,đứng ,nằm ngồi,bất kể khi đang làm việc gì, ở đâu cũng niệm phật được, niệm ra tiếng hay niệm thầm đều tốt miễn sao mình nhất tâm và có lòng tin với phật pháp, khi bạn niệm phật mọi vọng tưởng sẽ tiêu tan,sẽ có chư thiên,long thần hộ pháp theo bạn ,bảo vệ bạn. Nếu bạn có duyên với phật pháp bạn nên thỉnh máy tụng kinh có thẻ nhớ đã cài sẵn, lúc đó bạn sẽ nghe pháp,nghe kinh phật nhiều hơn. Chúc bạn là một phật tử chánh đạo. A Di Đà phật.

 4. Nguyễn Trọng Khá says says

  Người cầu mong cho thấy được tâm tham lam vẫn còn,thì sao khỏi bệnh và đạt được thành tựa. vì công đức khi làm một việc gì đó ko nghỉ đến nó sẽ được công đức còn nếu mong cầu làm việc đó được bao nhiêu công đức thì coi như ko có công đức.vì vậy hãy vì tâm từ bi với các chúng sanh mà chuyên trì chú và muốn cứu độ tất cả chúng sanh mà phát hệ đại nguyện muốn cứu độ tất cả chúng sanh trong vô lượng vô biên thế giới.Nhất là hai vị phật sống trong nhà đó chính xác là cha mẹ mình.

 5. Hoàng Thu says

  Nam Mô A Di Đà Phật
  Đầu năm con đi khám và biết bị mắc căn bệnh Tụt kẹt hạnh nhân tiểu não và rỗng tủy cổ. Vô phương cứu chữa. Con hoang mang đến tột cùng. Cuộc đời con dường như chưa bao giờ có quãng nào được bình an và nay lại tiếp tục nhận thêm một án treo, trong khi chồng con còn quá nhiều khó khăn, các cháu còn nhỏ dại. Con đến với thiền trường sinh học dưỡng sinh. Trước đây con đã từng có duyên tới lớp học và mở hết luân xa nhưng bỏ dở không tu tập vì hoàn cảnh. Sau khi biết bạo bệnh con đã liên tục thiền theo phương pháp trường sinh học dưỡng sinh khoảng bốn tháng, con lại được duyên đến với chú đại bi. Và cho con hỏi khi con đọc chú con bị lắc là sao ạ( khi thiền con cũng có lúc bị lắc ). Con dừng tạm mấy hôm và làm cách vào giờ Mão con nhờ chồng đọc giúp trong khi con thiền định. Giờ Dậu con mở nhạc thiền chú đại bi và thiền. Mỗi buổi 21 biến thì thấy dễ chịu hơn. Và hôm nay con đã thử tụng 7 biến thì chỉ bị lắc nhẹ và ít. Ngay sau đó con thiền định theo phương pháp con đã học. Con làm như vậy có được không ạ. Khi có hiện tượng như có luồng năng lượng nào đó từ cổ di chuyển xuống khiến cổ vai co lại và cổ vươn ra có thể hiểu như thế nào ạ. Tiểu não và cổ lại là vùng bệnh của con. Nếu ai có thể giải thích làm ơn chỉ đường giúp con với.
  Nam Mô A Di Đà Phật !

  • Lợi says

   Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát
   Điều đó có nghĩa là sự cầu nguyện của bạn đã được chư Phật, Bồ Tát chứng nhận. Sự lắc vai của bạn chính là do chư vị Thánh Thần ấn chứng, chỉ dạy cho bạn, và nguồn năng lượng từ cổ di chuyển xuống sẽ chữa lành bệnh cho bạn. Bạn có duyên tu rất tốt. Hãy vào trang Khí Công Y Đạo của thầy Đỗ Đức Ngọc, vào phần Giải nghiệp bệnh đọc, và gửi email cho thầy. Thầy sẽ hướng dẫn bạn tu học. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.

 6. xuân says

  con cầu mong cho gia đình con luôn có mọi điều tốt đẹp , cũng như luôn tụng kinh , niệm phật tốt , cũng như luôn thờ trời , thờ phật tốt mãi mãi ;

 7. Lê Hữu Chí Hùng says

  Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán thế âm Bồ tát, ma ha tát!
  Con xin cầu mong cho vợ con mau được qua cơn bạo bệnh, đau khổ để về với gia đình.

 8. Trang says

  Hiện tại cs của con gặp rất nhiều bế tắc,hàng ngày con vẫn niệm chú đại bi bằng sự cung kính,thành tâm của mình.Con cầu mong mình sẽ vượt qua mọi khó khăn trong cs, có dc một công việc ổn định.Nam mô đại từ đại bi tầm thinh cứu khổ,cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán thế âm Bồ tát,ma ha tát.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *