Giới Thiệu

Loiphatday.org ra đời với mục đích mang giáo pháp của Đức Thế Tôn đến với mọi người. Mặc dù nội dung vẫn còn hạn chế do nguồn lực có hạn, nhưng chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để ngày càng hoàn thiện hơn. Xin hoan hỷ tri ân đến quý vị Phật tử đã cùng chung tay góp sức với Loiphatday.org trong ba năm qua, cùng nhau mang ánh sáng nhiệm màu của Phật pháp trong thời mạt pháp cứu khổ chúng sinh. Mọi hình thức sao chép nội dung trên Website hoàn toàn được hoan nghênh. Chỉ mong quý vị Phật tử thành tâm tu tập và sống trong giáo pháp nhiệm màu để ngày càng tiến hóa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

duc-phat-thanh-dao

“Nguyện mang công đức này,
Hướng về khắp tất cả,
Đệ tử và chúng sinh,
Đều trọng thành Phật đạo”

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát