Lời Phật Dạy về công ơn cha mẹ

Trong hệ thống giáo điển Phật đà, cả Nam truyền và Bắc truyền đều có những bài kinh, đoạn kinh nói về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ rất là cảm động.

Cũng như có những trang kinh đức Phật chỉ dạy phương pháp báo đáp ân đức sâu dày đối với song thân một cách thiết thực nhất. Có nghĩa là đức Phật đã chỉ bày cách báo ân chơn chánh, hợp đạo lý, có lợi ích trong hiện đời và mai sau.

Hay nói rõ hơn, đức Phật đã đưa ra tiêu chuẩn đối với một người con được gọi là hiếu đạo thì phải hội đủ cả hai mặt sự và lý. Sự là hình thức báo đáp bên ngoài, là lo lắng, chăm nom phụng dưỡng cha mẹ khỏi mọi điều thiếu thốn về vật chất; luôn tôn trọng kính lễ cha mẹ và không được làm cho cha mẹ phiền lòng. Lý là chăm lo đời sống tâm linh cho cha mẹ. Hướng cha mẹ phát khởi thiện tâm, gieo tạo phước lành, tu theo chánh đạo; là làm sao cho cha mẹ hiểu rõ đường lành, tin sâu nhơn quả, thoát ngoài vòng mê tín, ra khỏi luân hồi nghiệp báo, đạt được an lạc giải thoát trong hiện tại và tương lai.

Nói cách khác, một đời sống hiền thiện chính là hiếu hạnh, là phát tâm báo ân. Còn như làm điều tà ác, không tu dưỡng đạo đức là bất hiếu.

Theo quan điểm của Phật giáo, thiện là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm, không tham , không sân, không si, có chánh kiến. Ngược lại là bất thiện. Mà tham, sân, si chính là gốc rễ của bất thiện.

Cho nên người tu học Phật pháp phải thấy rõ điều này để biết cách áp dụng lời Phật dạy vào đời sống sinh hoạt của chính mình, để mỗi ngày bớt tham, sân, si, thăng tiến trên đường đạo. Được như vậy mới thật sự là người con hiếu đạo.

Trong đạo Phật, vấn đề hiếu đạo được đề cập trong nhiều trong kinh tạng Pali của Phật giáo nguyên thủy và Hán tạng của hệ phái Bắc tông như: kinh Trường Bộ, kinh A Hàm, kinh Báo Ân, kinh Vu Lan Bồn, kinh Hiếu Tử, kinh Tâm Địa Quán…

Ở đây, chúng tôi sưu tập lại một số ít trong rất nhiều pháp thoại đức Phật thuyết về công ơn cha mẹ và cách thức đáp đền của con cái đối với cha mẹ hầu chia sẻ cùng các bạn.

Phật dạy:

“Cùng tột điều thiện không gì hơn hiếu
Cùng tột điều ác không gì hơn bất hiếu”.

(Kinh Nhẫn Nhục)

“Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng sanh lang thang trong nẻo luân hồi, bỏ thân này nhận thân khác, sinh đi sinh lại bao lần, sữa mẹ mà chúng ta đã uống còn nhiều hơn nước trong bốn biển”.

(Kinh Tương Ưng)

“Này các tỳ kheo!Có hai người mà các thầy không thể nào đền ơn cho hết được, đó là cha và mẹ. Nếu có kẻ vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, đi xa ngàn dặm, cung phụng đủ mọi thức ăn, đồ mặc, chăn nệm và thuốc thang, thậm chí cha mẹ có tiểu tiện, đại tiện trên vai đi nữa, cũng chưa trả được ân sâu cha mẹ. Các thầy phải biết, ân cha mẹ nặng lắm, bồng bế nuôi nấng, dưỡng dục đúng lúc, làm cho ta trưởng thành. Vì thế, mà biết ân đó khó trả. Do vậy, người con hiếu thảo muốn báo đáp công ơn cha mẹ đúng chánh pháp cần phải thực hành những việc sau đây:

– Nếu cha mẹ chưa có niềm tin, phải khuyết khích cha mẹ phát tâm tin tưởng tam bảo.
– Nếu cha mẹ xan tham, phải khuyết khích cha mẹ phát tâm bố thí.
– Nếu cha mẹ theo điều ác, phải khuyết khích cha mẹ hướng về đường thiện.
– Nếu cha mẹ theo tà kiến, phải khuyết khích cha mẹ trở về với chánh kiến.

Làm được như vậy là trả ơn cha mẹ đúng với chánh pháp, khiến cha mẹ không những được an vui trong hiện tại, mà còn gieo phước lành trong tương lai”.

(Kinh Tăng Nhất A Hàm)

“- Cung kính và vâng lời cha mẹ.
– Phụng dưỡng khi cha mẹ già yếu.
– Giữ gìn thanh danh truyền thống gia đình.
– Bảo vệ tài sản cha mẹ để lại.
– Lo tang lễ chu đáo khi cha mẹ qua đời”.

(Kinh Trường Bộ)

“Vô thỉ là luân hồi. Này các tỳ kheo, không dễ gì tìm được một chúng sanh trong một thời gian dài này lại không một lần nào làm mẹ, làm cha”.

(Kinh Tương Ưng)

“Tất cả người nam là cha ta , tất cả người nữ là mẹ ta . Bao nhiêu đời kiếp ta từ đó mà sanh ra , nên chúng sanh trong sáu đường là cha mẹ của ta cả” .

(Kinh Phạm Võng)

“ Này các Thầy Tỳ Kheo ! Nếu người nào biết ơn và đền ơn cho dù ở cách xa Ta ngàn dặm , nhưng ta vẫn xem người đó như đứng hầu gần bên Ta . Còn nếu như người nào không biết ơn và đền ơn , cho dù người đó có đứng hầu gần bên Ta nhưng Ta vẫn xem họ cách xa ngàn dặm” .

(Kinh Tăng Nhất A Hàm)

“ Nếu có người muốn được vua Phạm Thiên ở trong nhà , hãy hiếu dưỡng cha mẹ , vua Phạm Thiên đã có ở trong nhà . Muốn có Đế Thích ở trong nhà , hãy hiếu dưỡng cha mẹ , Đế Thích sẵn ở trong nhà . Muốn được tất cả thiên thần ở trong nhà , chỉ cúng dường cha mẹ , tất cả thiên thần đều ở trong nhà . Cho đến muốn cúng dường Thánh Hiền và Phật , chỉ cúng dường cha mẹ , các vị Thánh Hiền và Phật đều ở trong nhà” .

(Kinh Tạp Bảo Tạng)

“ Phật hỏi các Thầy Sa môn : Con nuôi cha mẹ , lấy cam lồ trăm vị làm thức ăn , dùng thiên nhạc làm vui tai , sắm y phục hảo hạng mặc nơi thân , vai cõng cha mẹ đi khắp bốn phương , suốt đời phụng dưỡng như vậy , đáng gọi là hiếu chăng ?
Các Thầy Sa môn thưa : Người này là đại hiếu .
Phật dạy : Chưa gọi là hiếu .
Phật bảo các Thầy Sa-môn : Xem người thế gian không có hiếu thảo , chỉ thế này mới gọi là hiếu : Hãy khuyên cha mẹ bỏ ác làm lành , thọ Tam quy giữ Ngũ giới . Dù cha mẹ sớm mai thọ trì quy giới , chiều về cõi chết , đối với ơn nặng cha mẹ nuôi dưỡng , cũng gọi tạm đền” .

(Kinh Hiếu Tử)

Mẹ hiền còn sống là mặt trời giữa trưa chói sáng
Mẹ hiền khuất bóng là mặt trời đã lặn
Mẹ hiền còn sống là mặt trăng sáng tỏ
Mẹ hiền khuất rồi là đêm tối âm u .

(Kinh Tâm Địa Quán)

Vui thay hiếu kính Mẹ
Vui thay hiếu kính Cha
Vui thay kính Sa môn
Kính bậc Thánh vui thay .

(Kinh Pháp Cú)

“ Có hai hạng người , này các Tỳ Kheo , Ta nói không thể trả ơn được . Thế nào là hai . Là Mẹ và Cha . Nếu một bên vai cõng cha , một bên vai cõng mẹ , làm vậy cho đến trăm tuổi , nếu đấm bóp , thoa nước tắm rửa , thoa gội , và dầu tại đấy có vãi tiểu tiện , đại tiện như thế , này các Tỳ Kheo cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha . Vì cớ sao ? Vì rằng , này các Tỳ Kheo , cha mẹ đã làm nhiều cho con cái , nuôi nấng , nuôi dưỡng con khôn lớn , giới thiệu con vào đời” .

(Kinh Tăng Chi I)

“ Làm con đối với cha mẹ đem chút lễ mọn cúng dường thì được phước vô lượng , trái lại làm ít điều bất thiện đối với cha mẹ tội cũng vô lượng” .

(Kinh Tạp Bảo Tạng)

“ Thế Tôn lấy một ít đất để trên đầu ngón tay rồi hỏi các Thầy Tỳ Kheo , đất trên đầu ngón tay Ta nhiều hay đất trên quả địa cầu này nhiều ?
_ Bạch Đức Thế Tôn ! Đất trên đầu ngón tay Như Lai so với đất trên quả địa cầu thì quá ít .
_ Cũng vậy , này các Tỳ Kheo , những chúng sanh hiếu kính với cha mẹ thì quá ít , như đất trên đầu ngón tay của Ta , còn những chúng sanh không hiếu kính với cha mẹ lại quá nhiều như đất trên địa cầu” .

(Kinh Tương Ưng)

“ Những đứa con bất hiếu , sau khi chết bị đọa vào địa ngục A tỳ , lửa dữ thiêu đốt , ăn hoàn sắt nóng , uống nước đồng sôi , gươm đao đâm chém …. ngày đêm chết sống muôn lần , đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây , sự hình phạt tại A tỳ ngục , rất nặng nề ngỗ nghịch song thân” .

(Kinh Báo Hiếu)

“ Ta trong nhiều kiếp quá khứ , nhờ từ tâm hiếu thuận , cúng dường cha mẹ , do công đức đó , nên sinh lên các từng trời thời làm Thiên đế , xuống nhân gian thì làm Thánh Vương” .

(Kinh Hiền Ngu)

“ Thuở Phật còn tại thế có một vị chư Thiên đến hỏi : “ Bạch Đức Thế Tôn , làm sao để có được vận may ?”

Phật đáp :

“ Phụng dưỡng cha và mẹ là vận may tối thượng” .

(Kinh Hạnh Phúc)

“ Ta trải qua nhiều kiếp tu hành thành đạo là nhờ công ơn của cha mẹ nuôi dưỡng” .

(Kinh Phân biệt)

“ Thờ trời đất quỷ thần không bằng có hiếu với cha mẹ , vì cha mẹ là hai vị thần minh cao nhất trong các thần minh” .

(Kinh Tứ Thập Nhị Chương)

“ Hiếu hạnh đứng đầu trăm hạnh tốt . Hiếu cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận , hiếu cảm đến đất thì muôn vật hóa sinh , hiếu cảm đến người thì mọi phúc tăng trưởng” .

(Khế kinh)

_ “ Ơn cha lành như núi Thái , nghĩa mẹ hiền sâu hơn biển cả . Nếu ta ở trong đời một kiếp , nói công ơn cha mẹ không thể hết” .
_ “ Cha mẹ tại tiền như Phật tại thế , gặp thời không có Phật , khéo thờ cha mẹ tức là thờ Phật vậy” .

(Kinh Tâm Địa Quán)

“ Cha mẹ là Phạm Thiên
Bậc đạo sư đời trước
Xứng đáng được cúng dường
Vì thương đến cháu con
Do vậy bậc hiền trí
Đảnh lễ và tôn trọng
Dâng thức ăn nước uống
Vải mặc và giường nằm
Thoa bóp cùng tắm rửa
Với sở hành như vậy
Đời này người hiền khen
Đời sau hưởng Thiên lạc” .

(Kinh Hạnh Phúc)

“ Thế Tôn lại bảo A Nan
Ơn cha nghĩa mẹ mười phần phải tin
Điều thứ nhất giữ gìn thai giáo
Mười tháng trường chu đáo mọi bề
Thứ hai sanh đẻ gớm ghê
Chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần
Điều thứ ba thâm ân nuôi dưỡng
Cực đến đâu, bền vững chẳng lay
Thứ tư ăn đắng uống cay
Để dành bùi ngọt đủ đầy cho con
Điều thứ năm lại còn khi ngủ
Ướt mẹ nằm khô ráo phần con
Thứ sáu sú nước nhai cơm
Miễn con no ấm chẳng nhờm chẳng ghê
Điều thứ bảy không chê ô uế
Giặt đồ dơ của trẻ không phiền
Thứ tám chẳng nở chia riêng
Nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo
Điều thứ chín miễn con sung sướng
Dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam
Tính sao có lợi thì làm
Chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm
Điều thứ mười chẳng ham trao chuốt
Dành cho con các cuộc thanh nhàn
Thương con như ngọc như vàng
Ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng Thái sơn”.

(Kinh Báo Ân)

“ Này các Tỳ Kheo , sữa mẹ mà các Thầy thọ nhận nơi người mẹ từ vô lượng kiếp đến nay còn nhiều hơn nước của đại dương . Quý Thầy nên biết sữa của người mẹ là những giọt máu kết tinh thành những dòng sữa ngọt truyền đạt qua cho con , mỗi ngày đứa con bụ bẫm lớn lên đã rút tỉa tàn phá thân hình của người mẹ khô gầy héo mòn , chết sớm cũng vì con” .

(Kinh Tương Ưng)
“ Người con nào giàu có mà không biết hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ đó là cửa ngõ đưa đến bại vong” .

(Kinh Đại Vân)

“ Người nào muốn báo ơn nghĩa to lớn cả cha mẹ , không có cách nào hơn là phát tâm Bồ đề cầu giác ngộ , rồi tìm cách hướng dẫn người thân của mình và chúng sanh đồng phát tâm Bồ đề , đó là cách báo ân rốt ráo” .

(Kinh Phương Tiện Phật Báo Ân)

“ Người con chí hiếu dù có gặp đại nạn như tai trời , ách nước , địa chấn…. sẽ thoát hiểm một cách an toàn. Nếu giàu thì được hưởng trọn vẹn gia tài không bị nghịch cảnh, chướng duyên , nội nghịch ngoại thù , luật vua phép nước , trộm cướp mất mùa… Nếu nghèo thì đời sống trong sạch thanh nhàn, trời người yêu thương, danh thơm xông khắp , không bị cảnh nợ nần khổ sở , ít bịnh tật , được tăng tuổi thọ… Sau khi chết đuợc sanh Thiên”.

(Kinh Hạnh Phúc)

“Giữa các loài hai chân
Chánh giác là tối thắng
Trong các loài con cái
Hiếu thuận là tối thắng”.

(Kinh Tăng Chi I)

Như bài viết: “Lời Phật Dạy về công ơn cha mẹ“, chúng ta đã thấy đức Phật nói thật cụ thể, rõ ràng về ơn cha nghĩa mẹ và những phương cách báo hiếu thông thường mà ai cũng có thể làm được.

Rất mong rằng tất cả chúng ta đều ghi lòng tạc dạ, luôn nhớ nghĩ đến ân nghĩa sinh thành sâu dày thâm trọng của cha mẹ để tìm cách đáp đền trong muôn một.
Tâm Chơn

Comments

 1. Vo danh says

  Trong gia đình mình (em, cháu) từ đời này sang đời nọ, có rất nhiều người con cháu. Nhưng chỉ những ai có hiếu, biết tu tâm dưỡng tánh, thuở nhỏ dù cực khổ không trách Cha trách Mẹ, biết hi sinh thân mình cho cả gia đình, biết nhẫn nhịn phấn đấu, biết quay về phụng dưỡng, giúp đỡ gia đình; tuy còn trẻ gặp nhiều gian lao sóng gió, nhưng sau này ai cũng được làm quan to, hưởng phước lộc; hoặc sống thọ trường mạnh khỏe, có con cái thành tài mà có hiếu hơn anh chị em còn lại trong nhà. Còn ai vô tư, vô tâm thì cuộc sống bình thường không giàu có, nhưng con cái ham chơi vô lo nên khổ tâm; hoặc con cái thành tài nhưng chỉ lo tương lai mặc cho Cha Mẹ ốm đau, buồn khổ. Nếu thời trẻ ai từng làm điều xấu nữa, tuy không quá nặng đến nỗi bị hình phạt ngay lúc đó, nhưng con cái sau này sẽ hư hỏng sa vào tệ nạn xã hội; nhưng vì sau này biết hối cải nên con cái đã sớm nhận ra và làm lại cuộc đời. Nếu phước nhiều thì được sống lâu mà hưởng, phước ít thì mất sớm, vô phước thì sống lâu mà chịu. Đó là sự thật mình (em, cháu) xin mạn phép được chia sẻ cùng anh chị em, Cô Bác hữu duyên đọc được những dòng này.

 2. nguyen huu chau says

  Trong gia đình có 4 ông Phật mà ta chưa phụng dưỡng được (cha mẹ và cha mẹ vợ, chồng). Vậy thì cầu kinh thỉnh Phật thử hỏi được gì?

  • Phong says

   ô hay? Nếu hiện nay chưa phụng dưỡng được thì sau này sẽ phụng dưỡng, chỉ cần phát tâm là đủ, không bao giờ là quá muộn, cũng chẳng bao giờ là đủ , đừng quá bi quan, Thí chủ Châu ah./.
   Còn cầu kinh thỉnh Phật mà được gì thiết nghĩ câu này Thí chủ không nên hỏi ở đây

  • Hân says

   xin tìm đọc những bài thuyết giảng của quý thầy về nội dung : Vì sao thờ phật trong nhà” Thờ phật trong nhà là 1- Nhớ nghĩ công ơn phật đã tìm ra con đường giác ngộ( thật ra khogn bắt buộc quý vị đây không có thờ cung khong sao cái này do phát tâm và tùy theo khả năng mua cac vật dụng trang hoàng bàn thờ tranng nghiem), 2- phương thức này nhắc nhở ta không đánh mất tánh phật trong tâm mình, ngày ngày nhìn phật nhớ nghĩ torng tâm mình phải hạn chế làm ác siêng làm điều thiện, học tập chánh pháp phát triển trí tuệ, tự thân thoát khổ giúp người thoát khổ(mỗi người đều có khả năng tu thành phật)

 3. 1 nguoi con hu says

  Sau khi đọc những lời khuyên của Phật, tôi đã không cầm được nước mắt và tôi đã khóc vì tất cả những gì tôi đã gây ra khiến mẹ buồn, mẹ khóc, mẹ chán nản và mất niềm tin. Tôi không biết phải làm thế nào để xin lỗi và làm tất cả khiến mẹ vui và không phải lo nghĩ về tôi. Thật sự thân tâm của tôi thì tôi rất yêu và thương mẹ tôi cứ mỗi khi tôi nghĩ về mẹ. Và từ giờ tôi sẽ bỏ tất cả và làm lại cuộc đời để bố mẹ tôi vui và yên tâm về tôi.

  • THIEN TRUONG says

   KHI XƯA MÌNH MÊ MUỘI..KHÔNG HIẾU KÍNH VỚI CHA MẸ…GIỜ CHA MẸ MẤT RỒI…CÒN ĐÂU MÀ HIẾU…GIỜ MÌNH CHỈ BIẾT ĂN CHAY NIỆM PHẬT…KÍNH THƯA QUÝ PHẬT TỬ

   • THIEN TRUONG says

    NHÂN MÙA VU LAN THIÊN TRƯỜNG XIN CHÂN THÀNH CHÚC PHÚC CHO NHỮNG AI CÒN CHA VÀ MẸ…(ĐÓ LÀ ĐẠI PHƯỚC…) VÀ THIÊN TRƯỜNG CŨNG THÀNH TÂM CHIA BUỒN CHO NHỮNG AI ĐÃ MẤT MẸ LÌA CHA…NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. CUỐI LỜI XIN CHÚC CHO TẤT CẢ QUÝ PHẬT TỬ MỘT MÙA VU LAN AN LẠC…VÀ TU HÀNH NGÀY CÀNG TINH TẤN…

 4. Ngoc says

  Nam mô a di đà Phật
  Con cầu mong cha mẹ luôn luôn mạnh khỏe, bình an sống suốt đời với tụi con. Sẽ không làm cho cha mẹ buồn hay lo lắng về các anh em con. Biết hiếu thuận với ông bà cha mẹ anh chị em trong gia đình, không làm mẹ khóc hay buồn gì về tụi con nữa, cầu mong cho cha mẹ sống suốt đời với tụi con.
  Nam mô quan thế âm bồ tát
  Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật.

 5. huy pham says

  A di đà Phật (từ lúc biết đi làm phương xa giờ chưa làm gì được cho cha mẹ) mong là cha mẹ khỏe sống với chúng con.

 6. says

  Nam mô a di đà Phật con cầu nguyện cho cha mẹ được mạnh khỏe, vui vẻ bình an vô sự. Con biết cha mẹ không thể nào sống suốt đời với 2 chị em con được. Nhưng con chỉ cần cha mẹ sống được khỏe mạnh, vui vẻ bình an là con mãn nguyện cho cuộc đời của con.

 7. thuylinh says

  Khi con đọc được những lời Phật dạy thì có lẽ đã quá muộn…quá muộn để con có thể thực hành những lời Phật răn dạy đối với 1 người…Người đã sinh con và nuôi dạy con đến giờ phút này..Người mà con kính trọng và yêu thương suốt cuộc đời này…đó là cha, vì con đã vĩnh viễn mất cha khi cha mới 53 tuổi. Con chưa có cơ hội để đền ơn đáp nghĩa cha, con biết cha không cần con báo đáp cha bằng vật chất, cha không thích ăn ngon mặc đẹp vì cả đời cha đã chịu khổ chắt chiu quen rồi để nuôi 4 chị em con khôn lớn…Cha chỉ cần con nghe lời cha, quan tâm chăm sóc hỏi han cha khi cha ốm đau hay chỉ một câu hỏi cha có khóe không mỗi khi con đi xa về…Con hối hận rất nhiều, muốn chuộc lỗi với cha nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Con cầu mong cho cha được vãng sanh về Tây phương cực lạc, thoát được cõi ác, con hứa với cha con sẽ báo hiếu với mẹ tuy không thể lo cho mẹ đầy đủ về vật chất nhưng con sẽ không để mẹ buồn phiền và lo lắng về con. Con yêu cha.

 8. Thao Dung Nguyen says

  Con cảm ơn bố, mẹ đã sinh ra con, cho con được làm người. Bố mẹ đã hi sinh tất cả vì chúng con. Con thương bố,mẹ của con. Bố, mẹ ơi, hãy yên lòng về con nhé!Con hứa….

 9. cô bé cô đơn says

  Tôi cũng là một đứa con con hư đã làm cho mẹ tôi phải khóc, bố tôi phải buồn. Giờ tôi thấy thương bố mẹ tôi quá nhưng biết làm sao được khi mà giờ đây tôi không được ở với bố mẹ tôi nữa.

 10. kelly says

  Cha mẹ là 2 vị thân sinh ra mình mà mình không biết quý trọng. Khi nghe xong bài giảng này mình đã hiểu công lao sinh thành của cha mẹ to lớn đến chừng nào.

 11. says

  Không biết mình còn sống bao lâu hay là có thể chết trước cha mẹ cho nên hãy yêu và Tôn trọng quý báo lúc mình còn đang sống … Đôi khi mình còn trẻ chết trước ba mẹ á …. Cha mẹ chết trước mình thì đâu có gì để nói… Mình nên làm là báo hiếu thôi… Con yêu ba mẹ nhiều hơn ai hết.
  Con xin nguyện cho cha mẹ sống thọ ….

 12. Thanhnhan says

  Đọc được những lời Phật dạy, con không cầm được nước mắt. Chỉ trách mình chỉ lo vun vén cho tương lai mà không nghĩ đến cha mẹ buồn khổ vì phải xa con cái. Đi chùa làm gì mà không hiểu ra những lời Phật dạy. Từ nay con xin một lòng thờ kính mẹ cha. Con thành tâm cám ơn đức Phật đã cho con hiểu ra. Mình giàu có thì được gì, trong khi cha mẹ cô quạnh nơi quê nhà.

 13. says

  Cha thì đã mất 1 năm, mẹ thì đang mang căn bệnh ung thư vú. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin Phật gia hộ cho mẹ con mau hết bệnh tật. Nam mô A Di Đà Phật.

 14. giotnuoclonglanh says

  cầu cho cha mẹ hết thẩy đều viên mãn. Khi mạn báo thân này được về Tây Phương Cực Lac.
  A di đà phật

 15. nguyen tan duc says

  Là con cái, chúng ta phải biết phụng dưỡng và hiếu thuận với cha mẹ, chăm lo cho mẹ hết quãng đời. Làm những điều mà cha mẹ mong muốn con cái làm thành hiện thực để cho cha mẹ được vui và hạnh phúc.

  • Khổng Minh says

   Bạn à đừng buồn như vậy. Không biết bạn đã làm gì để tự kêu mình bất hiếu vậy? Bạn có khiêm tốn quá chăng.
   Nếu cha mẹ còn sống có thể làm một lễ quy y Tam bảo, khuyên niệm Phật để được gần Phật.
   Nếu cha mẹ mất có thể niệm kinh Địa Tạng, hồi hướng công đức cho cha mẹ, cúng dường và đóng góp xây chùa.

 16. nùng van minh says

  cầu mong cho cha con sớm khỏi bệnh, cầu cho cha và mẹ luôn mạnh khỏe, để luôn theo dõi những bước đi của các con và để các con được phụng dưỡng cha mẹ trên quãng đời còn lại… A di đà phật!

 17. phan binh says

  Lời Phật dạy con đã giác ngộ được rất nhiều. Từ trước tới giờ con đang sân si chìm trong ngu muội…Con biết mình đã sai…và cha mẹ con cũng vậy con muốn khuyên cha mẹ con thoát khỏi sự đau khổ của cuộc đời, cầu xin đức Phật chỉ đường dẫn lối cho con.
  Nam mô a di đà Phật

 18. phan binh says

  Con cầu mong cho cha mẹ con được sống mạnh khỏe, an lạc vui vẻ với con cháu, gia đình hòa thuận sớm giác ngộ được những khổ đau trong cuộc đời này và thật tâm hướng về Phật.

 19. Trần Thị Trúc Linh says

  Con cảm ơn Ba Mẹ, con yêu thương và tôn kính Ba Mẹ nhất trên cuộc đời này. Nếu không có Ba Mẹ sinh con ra thì sẽ ko có con, cảm ơn Mẹ 9 tháng 10 ngày cưu mang rồi mang nặng đẻ đau, cảm ơn công Ba Mẹ suốt đời tần tảo chăm lo cho chị em tụi con. Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ mây trời lồng lộng không phủ kính công cha. Cầu cho Cha Mẹ an nhàn, chúc cho Cha Mẹ an khang tuổi già.

 20. diệp says

  nam mô a di đà phật. con chỉ mong muốn khi sống xin đức phật từ bi cho bố mẹ con được khoẻ mạnh, vui vẻ cùng cháu con. khi mất được ăn mày lộc phật không phải bị đầy đoạ khổ sở. xin cúi lạy đức phật

 21. Phật tử says

  Kính thưa các đạo hữu, gia đình tôi vốn rất tin phật pháp và nhân quả, tuy nhiên Ba tôi(Mẹ đã mất) tuy đã lớn tuổi (60t) mà thời gian rảnh rỗi chỉ thích giao du bạn bè ăn nhậu, đi chơi, lễ tết thì hay chơi bài, tuy ông cũng rất thương con cái nhưng mà mình thấy Ba chưa biết tu thiện, tích lũy công đức nên có khuyên Ba nên hướng đến đời sống tâm linh, dành thời gian đi chùa, nghe pháp nhưng ông không nghe còn chửi bới còn nói sống là để hưởng thụ. Thật tình là mình rất khổ tâm lo cho ông sau này sẽ khổ vì các nghiệp bất thiện muốn khuyên can nhưng khó quá, có đạo hữu nào có kinh nghiệm giống như mình không xin chia sẻ cho tôi được học hỏi, xin cám ơn.

 22. Khổng Minh says

  Bạn khuyên ông, nếu không được thì không cho ông tiền nữa. Dần dần những người bạn của ông sẽ biểu lộ cách ứng xử của họ ra thôi. Sau đó bạn dẫn ông tới chùa, làm lễ quy y Tam bảo.

  Tuy nhiên, đó là cách của mình. Bạn nên hỏi thầy chùa có lẽ sẽ có cách thực hiện hiền lành hơn và tốt hơn cho ông

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *