Kinh Pháp Cú 07 – Phẩm A La Hán

90. “Ðích đã đến, không sầu, Giải thoát ngoài tất cả, Ðoạn trừ mọi buộc ràng, Vị ấy không nhiệt não.” 91. “Tự sách tấn, chánh niệm, Không thích cư xá nào, Như ngỗng trời rời ao, Bỏ sau mọi trú ẩn.” 92. “Tài sản không chất chứa, Ăn uống biết liễu tri, Tự tại […]

Kinh Pháp Cú 06 – Phẩm Hiền Trí

76. “Nếu thấy bậc hiền trí, Chỉ lỗi và khiển trách, Như chỉ chỗ chôn vàng Hãy thân cận người trí! Thân cận người như vậy, Chỉ tốt hơn, không xấu.” 77. “Những người hay khuyên dạy, Ngăn người khác làm ác, Ðược người hiền kính yêu, Bị người ác không thích.” 78. “Chớ thân […]

Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu

60. “Ðêm dài cho kẻ thức, Ðường dài cho kẻ mệt, Luân hồi dài, kẻ ngu, Không biết chơn diệu pháp.” 61. “Tìm không được bạn đường, Hơn mình hay bằng mình, Thà quyết sống một mình, Không bè bạn kẻ ngu.” 62. “Con tôi, tài sản tôi, Người ngu sanh ưu não, Tự ta, […]

Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa

44. “Ai chinh phục đất này Dạ ma, Thiên giới này? Ai khéo giảng Pháp cú, Như người khéo hái hoa?” 45. “Hữu học chinh phục đất, Dạ ma, Thiên giới này. Hữu học giảng Pháp cú, Như người khéo hái hoa.” 46. “Biết thân như bọt nước, Ngộ thân là như huyễn, Bẻ tên […]

Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm

33. Tâm hoảng hốt giao động, Khó hộ trì, khó nhiếp, Người trí làm tâm thẳng, Như thợ tên, làm tên. 34. Như cá quăng lên bờ, Vất ra ngoài thủy giới; Tâm này vùng vẫy mạnh, Hãy đoạn thế lực Ma. 35. Khó nắm giữ, khinh động, Theo các dục quay cuồng. Lành thay, […]

Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật

21. Không phóng dật, đường sống, Phóng dật là đường chết. Không phóng dật, không chết, Phóng dật như chết rồi. 22. Biết rõ sai biệt ấy, Người trí không phóng dật, Hoan hỷ, không phóng dật, An vui hạnh bậc Thánh. 23. Người hằng tu thiền định, Thường kiên trì tinh tấn. Bậc trí […]

Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu

KINH PHÁP CÚ  Kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu 1. Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo. 2. Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý thanh […]

Chú Đại Bi 5 biến cho Phật tử chưa thuộc

hqdefault

Chú Đại Bi 5 biến cho Phật tử chưa thuộc trích từ Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của Phật Quán Thế Âm. Gọi tắt là Chú Đại Bi. Có tổng cộng 84 câu, 415 chữ do Thầy Thích Trí Thoát tụng. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại […]

Kinh Dược Sư Trì Tụng

hqdefault

Kinh Dược Sư do hòa thượng Thích Trí Thoát tụng niệm. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.

Kinh Vu Lan Trì Tụng

hqdefault

Kinh Vu Lan do hòa thượng Thích Trí Thoát tụng niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.